ระบบบริหารความเสี่ยง สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบสารสนเทศบริหารความเสี่ยงหรือระบบ E-RMS (Electronic of Risk Management System) จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2562 2,061 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน ระบบบริหารความเสี่ยง สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร